SFS 2016:1294 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

161294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 8 §, 21 kap. 2 § och 97 kap.

15 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

15 kap.

8 §

2

Om någon enligt 16 kap. får barnbidrag för två eller flera barn lämnas

flerbarnstillägg med

1. 150 kronor i månaden för det andra barnet,
2. 580 kronor i månaden för det tredje barnet,
3. 1 010 kronor i månaden för det fjärde barnet, och
4. 1 250 kronor i månaden för det femte barnet och varje ytterligare barn.
I 16 kap. 12 § finns bestämmelser om anmälan för att få flerbarnstillägg.

21 kap.

2 §

Adoptionsbidrag kan lämnas till försäkrade föräldrar för kostnader vid

adoption av barn som inte är svenska medborgare och som inte är bosatta här
i landet när föräldrarna får dem i sin vård.

Bidraget lämnas med 75 000 kronor för varje barn.

97 kap.

15 §

Bostadsbidrag till barnfamiljer beräknas enligt 18�23 §§.

Om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 127 000 kronor för en för-

säkrad, eller för makar 63 500 kronor för var och en av dem, ska bidraget
minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. I fråga om barn som har kommit i föräldrarnas vård före den 1 januari

2017 ska 21 kap. 2 § tillämpas i sin äldre lydelse.

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121.

2 Senaste lydelse 2010:680.

SFS 2016:1294

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1294

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)