SFS 2016:1295 Lag om upphävande av lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

161295.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (2008:313) om
jämställdhetsbonus;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (2008:313) om jämställdhets-

bonus ska upphöra att gälla vid utgången av 2016.

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om jämställdhetsbonus

som avser tid före den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121.

SFS 2016:1295

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016