SFS 2016:1296 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

161296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 32 § inkomstskattelagen

(1999:1229)

2 ska ha följande lydelse.

11 kap.

32 §

3

Särskilt pensionstillägg enligt 73 kap. socialförsäkringsbalken ska inte

tas upp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om jämställdhetsbonus

som har lämnats enligt den upphävda lagen (2008:313) om jämställdhets-
bonus.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Ingrid Björnsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2015:762. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2016:1296

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016