SFS 2016:1297 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

161297.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 kap. 1 § offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

28 kap.

1 §

2

Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och

domstol för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne
lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende enligt lag-
stiftningen om

1. allmän försäkring,
2. allmän pension,
3. arbetsskadeförsäkring,
4. handikappersättning och vårdbidrag,
5. statligt tandvårdsstöd,
6. läkarvårdsersättning,
7. ersättning för fysioterapi,
8. annan ekonomisk förmån för enskild, eller
9. särskild sjukförsäkringsavgift.
Motsvarande sekretess gäller hos en annan myndighet som har till uppgift

att handlägga ärenden enligt den lagstiftning som anges i första stycket. För
en myndighet som anges i 14 § gäller dock bestämmelserna där.

Sekretess gäller hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten även i

verksamhet som avser registrering av enskilda för uppgift om en enskilds per-
sonliga förhållanden som myndigheten fått från Migrationsverket, om det kan
antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgif-
ten röjs.

Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden enligt den

upphävda lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121.

2 Senaste lydelse 2013:1148.

SFS 2016:1297

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1297

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)