SFS 2016:1301 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

161301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § tandvårdslagen (1985:125) ska

ha följande lydelse.

7 §

2

Folktandvården ska svara för

1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då

de fyller 23 år,

2. specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år,

och

3. övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år i den

omfattning som landstinget bedömer lämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117.

2 Senaste lydelse 2016:1300.

SFS 2016:1301

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016