SFS 2016:1302 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

161302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 8 § socialtjänstlagen

(2001:453) ska ha följande lydelse.

8 kap.

8 §

2

Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den en-

skilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte
oväsentligt högre belopp än det som anges i 7 § andra stycket.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den en-

skilde inte har en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket där-
för att

1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.
Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den

enskilde omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 26 § andra stycket hälso-
och sjukvårdslagen (1982:763).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117.

2 Senaste lydelse 2001:847.

SFS 2016:1302

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016