SFS 2016:1305 Förordning om ändring i förordningen (2016:1130) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

161305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1130) om ändring
i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank-

tionsavgifter

dels att 9 kap. 17�21 §§ förordningen i stället för lydelsen enligt förord-

ningen (2016:1130) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse,

dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen

(2016:1130) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

9 kap.

17 §

För en överträdelse av 10, 11, eller 16 § förordningen (2016:1128) om

fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav för läckage-
kontroll ska en miljösanktionsavgift betalas med 5 000 kronor.

18 §

För en överträdelse av 13 § förordningen (2016:1128) om fluorerade

växthusgaser genom att inte ha upprättat och fört register ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 2 000 kronor.

19 §

För en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade

växthusgaser genom att inte underrätta tillsynsmyndigheten ska en miljösank-
tionsavgift betalas med 5 000 kronor.

20 §

För en överträdelse av 15 § förordningen (2016:1128) om fluorerade

växthusgaser genom att vara försenad med att lämna in en rapport ska en
miljösanktionsavgift betalas med 1 000 kronor.

21 §

För en överträdelse av 17 eller 18 § förordningen (2016:1128) om

fluorerade växthusgaser genom att inte uppfylla föreskrivna krav på certifie-
ring ska en miljösanktionsavgift betalas

1. med 3 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk

person eller en ideell förening, och

2. med 10 000 kronor, om den som är skyldig att betala avgiften är en juri-

disk person som inte är en ideell förening.

SFS 2016:1305

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1305

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017 i fråga om 9 kap. 17 och

21 §§, den 1 februari 2017 i fråga om 9 kap. 18�20 §§ och i övrigt den
1 januari 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)