SFS 2016:1309 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

161309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 3 § lagen (1998:1479) om

värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

2 ska ha föl-

jande lydelse.

8 kap.

3 §

3 Om Finansinspektionen finner anledning att anta att en bestämmelse i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april
2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphä-
vande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissio-
nens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG har överträtts eller
åklagare finner anledning att anta att brott enligt lagen (2016:1307) om straff
för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden har begåtts, ska en svensk
värdepapperscentral på begäran lämna inspektionen eller åklagaren besked
om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har anknytning till
överträdelsen. Beskedet ska lämnas utan avgift. Regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur skyldigheten
att lämna sådana besked till inspektionen ska fullgöras.

Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen ska ha terminalåtkomst

till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter som avses i första
stycket och som har anknytning till ett ärende hos inspektionen.

Uppgifter som ska anmälas enligt artikel 19 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 596/2014 får genom automatisk databehandling
lämnas ut till det insynsregister som förs enligt 2 kap. 3 § lagen (2016:1306)
med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
2. I fråga om åklagares begäran när det finns anledning att anta att brott

enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med fi-
nansiella instrument har begåtts gäller 8 kap. 3 § i den äldre lydelsen.

1 Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

3 Senaste lydelse 2016:716.

SFS 2016:1309

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1309

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)