SFS 2016:1310 Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

161310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1087) om
anmälningsskyldighet för vissa innehav av
finansiella instrument;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:1087) om

anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

2

dels att 3, 4, 9�10 a, 15 och 20�24 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 15 och 20 §§ ska utgå,
dels att 17, 18 och 25 §§ ska ha följande lydelse.

17 §

3

Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna lag följs.

18 §

4

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som den
behöver för att övervaka att denna lag följs.

25 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt denna lag ska gälla ome-

delbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

2 Senaste lydelse av
3 § 2016:717

20 § 2016:717

4 § 2016:717

21 § 2016:717

9 § 2016:717

22 § 2005:382

10 § 2016:717

23 § 2005:382

10 a § 2016:717

Rubriken närmast före 15 § 2005:382.

15 § 2016:717.

3 Senaste lydelse 2016:717.

4 Senaste lydelse 2016:717.

SFS 2016:1310

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016