SFS 2016:1311 Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

161311.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 22 § lagen (2003:389) om

elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

6 kap.

22 §

2

Den som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en

elektronisk kommunikationstjänst och därvid har fått del av eller tillgång till
uppgift som avses i 20 § första stycket ska på begäran lämna

1. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till en myndighet som i ett sär-

skilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen
(2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för
delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl,

2. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och som gäller misstanke om

brott till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller
någon annan myndighet som ska ingripa mot brottet,

3. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 samt uppgift om i vilket

geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller
har funnits till Polismyndigheten, om myndigheten finner att uppgiften
behövs i samband med efterforskning av personer som har försvunnit under
sådana omständigheter att det kan befaras att det finns fara för deras liv eller
allvarlig risk för deras hälsa,

4. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Kronofogdemyndigheten

om myndigheten behöver uppgiften i exekutiv verksamhet och myndigheten
finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett
ärende,

5. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Skatteverket, om verket fin-

ner att uppgiften är av väsentlig betydelse för handläggningen av ett ärende
som avser kontroll av skatt eller avgift eller rätt folkbokföringsort enligt folk-
bokföringslagen (1991:481),

6. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Polismyndigheten, om myn-

digheten finner att uppgiften behövs i samband med underrättelse, efterforsk-
ning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller för att myndigheten ska
kunna fullgöra en uppgift som avses i 12 § polislagen (1984:387),

1 Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

2 Senaste lydelse 2014:734.

SFS 2016:1311

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1311

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

7. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Polismyndigheten eller en

åklagarmyndighet, om myndigheten finner att uppgiften behövs i ett särskilt
fall för att myndigheten ska kunna fullgöra underrättelseskyldighet enligt 33 §
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,

8. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 och 3 till regional alarmerings-

central som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala
alarmeringscentraler, och

9. uppgift som avses i 20 § första stycket 1 till Finansinspektionen, om

inspektionen finner att uppgiften är av väsentlig betydelse för utredningen av
en misstänkt överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmiss-
bruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG
och 2004/72/EG.

Ersättning för att lämna ut andra uppgifter enligt första stycket 8 än lokali-

seringsuppgifter ska vara skälig med hänsyn till kostnaderna för utlämnandet.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)