SFS 2016:1312 Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

161312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1199) om handel med
utsläppsrätter;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 1 a, 1 c och 1 d §§ lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

8 kap.

1 a §

2

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt

bryter mot något av förbuden mot insiderhandel och annan användning av
insiderinformation i artiklarna 38, 39 b och 40 i förordning (EU) nr 1031/
2010 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till gärningsmannens ställning, den vinning för

gärningsmannen som brottet medfört eller övriga omständigheter är grovt,
döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

1 c §

3

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt

bryter mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artikel 39 a eller 40 i
förordning (EU) nr 1031/2010 döms till böter eller fängelse i högst två år.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte

till ansvar.

1 d §

4

Den som i fråga om utsläppsrätter i form av 2-dagars spotkontrakt

bryter mot förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan i artikel 41 i förord-
ning (EU) nr 1031/2010 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan, gärnings-

mannens ställning eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.

1 Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

2 Senaste lydelse 2012:344.

3 Senaste lydelse 2012:344.

4 Senaste lydelse 2012:344.

SFS 2016:1312

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1312

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)