SFS 2016:1314 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

161314.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-

tesslagen (2009:400)

dels att 9 kap. 1 §, 18 kap. 1 § och 30 kap. 6 och 30 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 17 kap. 3 a §, 30 kap. 6 a�6 c och

8 c §§, 32 kap. 6 a § och 35 kap. 9 a §, och närmast före 17 kap. 3 a §, 30 kap.
8 c § och 32 kap. 6 a § nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 32 kap. 6 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Anmälningar om innehav av finansiella instrument⬝.

9 kap.

1 § Bestämmelser om förbud att röja eller utnyttja vissa uppgifter som san-
nolikt har en väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den

16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kom-
missionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, och

2. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappers-

marknaden.

17 kap.

Finansinspektionens utredningar av vissa överträdelser

3 a § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Finans-
inspektionen av överträdelser av artikel 14 eller 15 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 596/2014, om det med hänsyn till syftet med utred-
ningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs.

18 kap.

1 §

2 Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brott-

mål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål

1 Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

2 Senaste lydelse 2014:633.

SFS 2016:1314

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1314

eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet
med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verk-
samheten skadas om uppgiften röjs.

Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första

stycket, för uppgift som hänför sig till

1. verksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller förbud att

lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, eller

2. annan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syftar

till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en
åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tull-
verket eller Kustbevakningen.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

30 kap.

6 §

3 Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i över-

vakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller per-
sonliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att
lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker
enligt

1. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
2. lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

3. lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finan-

siella instrument,

4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
5. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
6. lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blank-

ningsförordning, eller

7. lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning

om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Om en uppgift som avses i första stycket rör den som övervakningen avser,

gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgif-
ten röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

6 a § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen
(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning för uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga för-
hållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgif-
ten röjs.

Sekretessen gäller inte uppgift som lämnats på grund av anmälnings-

skyldighet enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 596/2014.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

6 b § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen
(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av

3 Senaste lydelse 2013:289.

background image

3

SFS 2016:1314

bestämmelse som myndigheten övervakar enligt den lagen, om uppgiften kan
avslöja anmälarens identitet.

Sekretessen gäller inte om anmälaren varit rapporteringsskyldig enligt arti-

kel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

6 c § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen
(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska för-
hållanden i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelser som
myndigheten övervakar enligt den lagen, om uppgiften kan avslöja den an-
mäldes identitet och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att denne li-
der skada eller men.

Sekretessen gäller inte beslut om sanktion eller sanktionsavgift.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

�verföring av sekretess

8 c § Får en myndighet i ett ärende enligt artikel 17 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 596/2014 en uppgift som är sekretessreglerad i
6 a § från en annan myndighet, blir 6 a § tillämplig på uppgiften även hos den
mottagande myndigheten.

30 §

4 Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 §

första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b § första stycket, 6 b § första
stycket, 12 § första stycket och andra stycket 2, 12 a § första stycket och
andra stycket 2, 12 b § första stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första
stycket 2 och 27 § första stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett för-
behåll som gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 § andra meningen, 26 §
andra meningen eller 29 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att
meddela och offentliggöra uppgifter.

Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska
eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt
i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för
myndighetens verksamhet.

Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga
förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men.

32 kap.

Sekretessbrytande bestämmelse

6 a § Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas till Finans-
inspektionen, om uppgiften kan antas ha betydelse för fullgörandet av inspek-
tionens uppgifter enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser
till EU:s marknadsmissbruksförordning.

4 Senaste lydelse 2016:62.

background image

4

SFS 2016:1314

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

35 kap.

9 a § Sekretessen enligt 1 § första stycket 1 eller 2 hindrar inte att uppgift
lämnas till Finansinspektionen, om uppgiften kan antas ha betydelse för full-
görandet av inspektionens uppgifter enligt lagen (2016:1306) med komplette-
rande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
2. �ldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)