SFS 2016:1315 Lag om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

161315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2013:385) om ingripande mot
marknadsmissbruk vid handel med
grossistenergiprodukter;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 5 och 6 §§ lagen (2013:385) om

ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter
ska ha följande lydelse.

3 §

Den som bryter mot något av förbuden mot insiderhandel i artikel 3.1 a

och c i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till gärningsmannens ställning, den vinning för

gärningsmannen som brottet medfört eller övriga omständigheter är grovt,
döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

5 §

Den som bryter mot förbudet mot röjande av insiderinformation i artikel

3.1 b i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till böter eller fängelse i högst två
år.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte

till ansvar.

6 §

Den som bryter mot förbudet att bedriva, eller försöka bedriva, otillbör-

lig marknadspåverkan i artikel 5 i förordning (EU) nr 1227/2011 döms till
fängelse i högst två år.

Om brottet med hänsyn till omfattningen av marknadspåverkan, gärnings-

mannens ställning eller övriga omständigheter är att anse som grovt, döms till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

SFS 2016:1315

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016