SFS 2016:1316 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning

161316.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med kompletterande bestämmelser till EU:s
marknadsmissbrukförordning;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Lagstödet för förordningen

1 §

Denna förordning kompletterar lagen (2000:1087) om anmälnings-

skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och lagen (2016:1306)
med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 2 kap. 6 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s

marknadsmissbruksförordning i fråga om 10 § första stycket,

� 14 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument i fråga om 10 § andra stycket,

� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Insynsregister

2 §

Insynsregistret ska i fråga om personuppgifter ha till ändamål att till-

handahålla uppgifter för

1. den övervakning som Finansinspektionen utövar enligt lagen

(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning, och

2. information till marknadsaktörer och andra om värdepapperstransaktio-

ner som vidtas av personer i ledande ställning och deras närstående.

Utredningsregister

3 §

Finansinspektionen får i utredningssyfte föra ett register (utrednings-

registret) i ärenden som rör överträdelse som kan föranleda sanktion enligt
5 kap. 1 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s
marknadsmissbruksförordning. Registret får föras med hjälp av automatiserad
behandling. Inspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgifts-
lagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

Utredningsregistret får endast innehålla uppgifter som
1. hämtats in genom terminalåtkomst enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment,

SFS 2016:1316

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1316

2. lämnats ut av värdepapperscentral enligt 8 kap. 3 § första stycket samma

lag,

3. på begäran lämnats av någon enligt 3 kap. 1 § lagen med kompletterande

bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,

4. lämnats av en utländsk tillsynsmyndighet,
5. lämnats av annan myndighet, eller
6. inhämtats i samband med en platsundersökning efter beslut i domstol en-

ligt 4 kap. lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning.

Till registret får också uppgifter hämtas in från insynsregistret.

4 §

Behöriga att använda sig av utredningsregistret är endast sådana an-

ställda hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt lagen
(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning.

5 §

Personuppgifter i registret ska förstöras

1. när ärendet har avslutats hos Finansinspektionen utan att det överlämnats

till åklagare,

2. när domstol har meddelat dom eller beslut med anledning av talan enligt

5 kap. 21 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s
marknadsmissbruksförordning och domen eller beslutet har fått laga kraft,

3. när sanktionsföreläggande eller strafföreläggande som rör överträdelsen

har godkänts,

4. när åklagare har väckt åtal med anledning av en överträdelse, eller
5. senast fem år efter det att uppgiften infördes i registret.

Rättelse och skadestånd

6 §

Personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om rättelse och skade-

stånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Dokumentation vid undersökning efter beslut av domstol

7 §

Den som ett beslut om undersökning enligt 4 kap. 1 § lagen (2016:1306)

med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
gäller och den som i övrigt berörs av undersökningen ska få ett bevis över
genomförandet av denna. Beviset ska utfärdas av den som har genomfört
undersökningen och innehålla följande uppgifter:

1. när och var platsundersökningen genomfördes,
2. vilka som var närvarande,
3. en förteckning över det som har kopierats eller tagits om hand,
4. om samtycke har lämnats enligt 4 kap. 5 § andra stycket lagen med kom-

pletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, och

5. annat av betydelse som har förekommit vid platsundersökningen.

Offentliggörande av administrativa sanktioner

8 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla den information

som ska offentliggöras enligt artikel 34 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2015 om marknadsmissbruk (mark-

background image

3

SFS 2016:1316

nadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG.

Finansinspektionen ska på samma sätt offentliggöra uppgifter om
1. ett godkänt sanktionsföreläggande enligt 5 kap. 19 § lagen (2016:1306)

med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning,

2. en dom med anledning av talan enligt 5 kap. 21 § lagen med komplette-

rande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, och

3. en dom där yrkande enligt 4 kap. 1 § lagen (2016:1307) om straff för

marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden bifallits.

Underrättelse till Bolagsverket om ledamöter och ersättare

9 §

Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket, om inspektio-

nen med stöd av 5 kap. 4 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestäm-
melser till EU:s marknadsmissbruksförordning förbjudit någon att vara styrel-
seledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, i ett
svenskt värdepappersinstitut.

Bemyndiganden

10 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att sådana anmäl-

ningar som ska göras till Finansinspektionen enligt artikel 4.1 i marknads-
missbruksförordningen i stället ska göras till Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten.

När det gäller lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa inne-

hav av finansiella instrument får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § 3,
2. vad en förteckning enligt 13 § ska innehålla, och
3. hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 18 § ska

fullgöras.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
2. Genom förordningen upphävs marknadsmissbruksförordningen

(2000:1101).

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016