SFS 2016:1317 Förordning om underrättelseskyldighet för åklagare och domstolar i fråga om marknadsmissbruk

161317.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om underrättelseskyldighet för åklagare och
domstolar i fråga om marknadsmissbruk;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

�&klagares underrättelse till Finansinspektionen

1 §

�&klagare ska i fråga om en överträdelse som kan leda till administrativ

sanktion enligt 5 kap. 3 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmel-
ser till EU:s marknadsmissbruksförordning underrätta Finansinspektionen om
att

1. en sådan förundersökning om brott som avses i 5 kap. 11 § första stycket

lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförord-
ning har inletts, om förundersökningen har inletts av någon annan anledning
än efter en anmälan om brott av Finansinspektionen enligt 3 kap. 1 § lagen
(2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden,

2. överträdelsen inte längre är föremål för en sådan utredning om brott som

avses i 5 kap. 11 § andra stycket lagen med kompletterande bestämmelser till
EU:s marknadsmissbruksförordning och inte har prövats slutligt, och

3. överträdelsen omfattas av ett sådant väckt åtal, utfärdat strafföre-

läggande eller beslut om åtalsunderlåtelse som avses i 5 kap. 12 § lagen med
kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Domstolars underrättelse till Finansinspektionen

2 §

En domstol ska underrätta Finansinspektionen om en dom i mål enligt

lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmark-
naden. En högre rätt ska även underrätta Finansinspektionen om ett slutligt
beslut i sådana mål.

Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen eller beslutet

meddelades.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1317

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016