SFS 2016:1318 Förordning om Finansinspektionens rutiner för mottagande av anmälningar om regelöverträdelser

161318.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Finansinspektionens rutiner för mottagande av
anmälningar om regelöverträdelser;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om Finansinspektionens

rutiner för att ta emot frivilliga anmälningar om misstänkta överträdelser av
regelverket på Finansinspektionens ansvarsområde.

Hur anmälningar ska tas emot och hanteras

2 §

Anmälningar om regelöverträdelser ska kunna lämnas till Finansinspek-

tionen

1. vid telefonsamtal,
2. per post, inklusive elektronisk, och
3. vid personligt möte mellan anmälaren och sådan personal som avses i

7 § första stycket.

Den telefonlinje och adress som används för anmälningar om överträdelser

enligt första stycket 1 och 2 ska

1. vara skild från Finansinspektionens övriga kommunikationskanaler,
2. inrättas och användas så att den mottagna informationen är fullständig

och skyddad, och

3. möjliggöra lagring av de uppgifter som lämnas så att de kan användas

för vidare utredning.

En anmälan som kommer in till Finansinspektionen på annat sätt än som

anges i andra stycket ska omedelbart överlämnas i oförändrat skick till perso-
nal som är behörig att ta emot sådana anmälningar. �verlämnande ska ske
genom en kommunikationskanal som är skild från den övriga verksamheten.

3 §

De uppgifter som lämnas enligt 2 § första stycket ska förvaras på ett

säkert sätt så att ingen obehörig har tillgång till uppgifterna.

1 Jfr Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/2392 av den 17 december 2015
om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller rapporte-
ring till behöriga myndigheter av faktiska eller potentiella överträdelser av den förord-
ningen, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:1318

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1318

4 §

Finansinspektionen får spela in eller göra en uppteckning över telefon-

samtal eller möte enligt 2 § första stycket 1 eller 3.

Om anmälaren har avslöjat sin identitet ska han eller hon ges tillfälle att

granska uppteckningen i syfte att, efter eventuella synpunkter, godkänna den
med sin namnteckning.

5 §

Finansinspektionen ska omedelbart bekräfta mottagandet av en anmälan

som getts in enligt 2 § första stycket till den adress som angetts i anmälan. En
bekräftelse ska dock inte sändas om anmälaren uttryckligen har undanbett sig
detta eller myndigheten har fog för att misstänka att en bekräftelse skulle
innebära att anmälarens identitet röjs.

Finansinspektionen ska senast vid den tidpunkt när en anmälan tas emot

lämna den information som avses i 9 §, om inte myndigheten har fog för att
misstänka att lämnandet av sådan information skulle innebära att anmälarens
identitet därigenom röjs eller det annars inte är möjligt att lämna informatio-
nen.

Stöd till den som har anmält en överträdelse

6 §

Finansinspektionen ska på begäran av den som har anmält en misstänkt

överträdelse enligt denna förordning

1. informera om vilket skydd den som är anställd eller inhyrd har enligt

svensk rätt mot att drabbas av repressalier från sin arbetsgivare på grund av en
anmälan, och

2. utfärda ett intyg om att en anmälan har gjorts och, om möjligt, om den

har lett till utredning eller sanktion.

Behörigheter

7 §

Behöriga att ta emot och hantera anmälningar om överträdelser samt

lämna information enligt 6 § 1 är endast sådan personal hos Finansinspektio-
nen som har fått utbildning i hantering av anmälningar om överträdelser.

Första stycket gäller även för ärenden om uppföljning av en anmälan.

8 §

De uppgifter som lämnats enligt 2 § får, utöver vad som följer av 7 §,

endast hanteras av personal som har behov av uppgifterna för att kunna utföra
sitt arbete.

Information till allmänheten

9 §

Finansinspektionen ska på sin webbplats ha lättåtkomlig information

om rutiner för verksamheten enligt denna förordning. Informationen ska ut-
formas i enlighet med det som anges i artiklarna 4 och 5 i kommissionens
genomförandedirektiv (EU) 2015/2392 av den 17 december 2015 om Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller rapportering
till behöriga myndigheter av faktiska eller potentiella överträdelser av den
förordningen, i den ursprungliga lydelsen.

background image

3

SFS 2016:1318

�versyn

10 §

Finansinspektionen ska vartannat år göra en genomgång av rutinerna

för att ta emot anmälningar och utvärdera om rutinerna är ändamålsenliga.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016