SFS 2016:1319 Förordning om ändring i förundersökningskungörelsen (1947:948)

161319.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förundersökningskungörelsen
(1947:948);

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att det i förundersökningskungörelsen (1947:948)

1

ska införas en ny paragraf, 14 d §, av följande lydelse.

14 d §

Om en förundersökning läggs ned eller om det beslutas att åtal inte

ska väckas, ska den som har underrättats enligt 4 kap. 5 § lagen (2016:1307)
om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden underrättas om
att utredning om administrativ sanktion kan komma att göras hos Finans-
inspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Kungörelsen omtryckt 1969:589.

SFS 2016:1319

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016