SFS 2016:1321 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

161321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 2 c § förordningen (2004:1205) om handel med

utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

2 c §

1

Finansinspektionen ska i fråga om utsläppsrätter som inte utgör finan-

siella instrument

1. utöva tillsyn över att artiklarna 37�42 i kommissionens förordning (EU)

nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och
andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen följs, och

2. i tillsynsverksamheten samarbeta och utbyta information med utländska

behöriga myndigheter på samma sätt som enligt artikel 25 i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om
marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direk-
tiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG.

Bestämmelser om tillsyn över utsläppsrätter som utgör finansiella instru-

ment finns i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen
(2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmiss-
bruksförordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:464.

SFS 2016:1321

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016