SFS 2016:1322 Förordning om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

161322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:411) om
försäkringsförmedling;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 § förordningen (2005:411) om försäk-

ringsförmedling ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

Med vissa allvarliga förmögenhetsbrott eller viss allvarlig ekonomisk

brottslighet enligt 2 kap. 5 § 2 lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
avses brott eller medhjälp till brott mot

1. 8, 9, 10, 11, 12, 14 eller 15 kap. brottsbalken,
2. skattebrottslagen (1971:69),
3. lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde, eller
4. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappers-

marknaden.

Första stycket gäller
1. om det lägsta föreskrivna straffet är fängelse, och
2. om en dom eller ett beslut meddelats eller ett strafföreläggande godkänts

avseende ett sådant brott inom fem år före den dag då kontrollen i registret
görs.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1322

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016