SFS 2016:1323 Förordning om ändring i förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument

161323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:375) om handel
med finansiella instrument;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:375) om handel med

finansiella instrument ska ha följande lydelse.

4 §

1

När det gäller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. när prospekt får upprättas på ett annat språk än svenska enligt 2 kap. 21 §

tredje stycket,

2. villkor för avtal om förfoganden över finansiella instrument som tillhör

någon annan enligt 3 kap. 1 och 3 §§,

3. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket,

9 § första stycket eller 18 § ska offentliggöras,

4. vilka finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket 2 och 3,
5. vilka uppgifter en anmälan enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket ska

innehålla, på vilket språk anmälan ska upprättas och förutsättningarna för att
en sådan anmälan ska kunna lämnas elektroniskt till Finansinspektionen,

6. vad som ska avses med handelsdagar i 4 kap. 9�11 §§,
7. hur information som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 18 § ska

offentliggöras,

8. den längsta tid som aktier får innehas för att undantag ska få göras enligt

4 kap. 12 § 1,

9. vilka upplysningar som marknadsgaranter som inte är värde-

pappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket
ska lämna till Finansinspektionen,

10. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och

dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap. 16 och 17 §§,

11. offentliggörande enligt 4 kap. 19 § av förvärv eller överlåtelse av egna

aktier,

12. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § ska göras till Finans-

inspektionen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad
där aktierna är upptagna till handel,

13. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 §

första stycket,

14. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i

4 kap. 23 och 24 §§ ska anses motsvara dem som följer av Europaparla-

1 Senaste lydelse 2016:720.

SFS 2016:1323

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1323

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

mentets och rådets direktiv 2004/109/EG, i lydelsen enligt Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2013/50/EU, och

15. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt

6 kap. 1 a § ska fullgöras.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)