SFS 2016:1324 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

161324.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:572) om
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 6 kap. 1 § förordningen (2007:572) om värde-

pappersmarknaden ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

1 När det gäller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får

Finansinspektionen meddela föreskrifter om

1. vilka förhållanden som ska redovisas i ett sådant avtal som avses i 1 kap.

5 § 1,

2. innehållet i en ansökan om tillstånd att driva värdepappersrörelse, en

reglerad marknad eller clearingverksamhet,

3. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en ansö-

kan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samti-
digt ska lämnas till Finansinspektionen eller till Bolagsverket,

4. vilka krav som enligt 3 kap. 1 § första stycket 5 och 6 samt 24 kap. 3 §

andra stycket 1 ska ställas på den som ska ingå i styrelsen eller vara verk-
ställande direktör i ett värdepappersbolag, eller vara ersättare för någon av
dem och på styrelsen i dess helhet,

5. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 6 §,
6. innehållet i en verksamhetsplan enligt 3 kap. 11 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 1, 4

eller 8 §, 12 kap. 8 § eller 19 kap. 11 §,

7. vad svenska värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag ska

iaktta enligt 6 kap. 1 § vid anmälan om registrering och kontroll av anknutna
ombud,

8. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

8 kap. 1 §,

9. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på

soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och
instruktioner som avses i 8 kap. 3�8 §§,

10. värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt

resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

11. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och

tillämpa enligt 8 kap. 9 §,

1 Senaste lydelse 2015:1038.

SFS 2016:1324

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1324

12. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt

8 kap. 10 §,

13. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i

8 kap. 11 §,

14. dokumentation enligt 8 kap. 12 §,
15. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 8 kap. 13 § och

13 kap. 7 §,

16. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta och vilka krav institutet ska upp-

fylla vid uppdragsavtal enligt 8 kap. 14 §,

17. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta när det delar in sina kunder i

kategorier enligt 8 kap. 15 §,

18. hantering av intressekonflikter enligt 8 kap. 21 §,
19. vilken information ett värdepappersinstitut ska lämna till sina kunder

enligt 8 kap. 22 §,

20. på vilket sätt information enligt 8 kap. 22 b § ska lämnas till kunderna,
21. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid inhämtande av uppgifter från

sina kunder enligt 8 kap. 23 och 24 §§,

22. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta vid en prövning enligt 8 kap. 23

och 24 §§,

23. vilka finansiella instrument som ska anses vara okomplicerade enligt

8 kap. 25 § första stycket 1 e,

24. dokumentation och rapportering till kund enligt 8 kap. 26 och 27 §§,
25. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla kraven på att

uppnå bästa möjliga resultat enligt 8 kap. 28 §,

26. riktlinjer för utförande av order enligt 8 kap. 29 §,
27. hantering av kunders order enligt 8 kap. 33 §,
28. hantering av finansiella instrument enligt 8 kap. 34 §,
29. hantering av medel enligt 8 kap. 35 §,
30. mottagande av medel på konto samt bolagets eller företagets system för

hantering av vissa uppgifter enligt 8 kap. 36 §,

31. vilka begränsningar som ska gälla vid ställande av säkerhet enligt

8 kap. 37 § andra stycket,

32. vilka uppgifter som ska antecknas i en förteckning enligt 8 kap. 38 §

fjärde stycket,

33. vad en återhämtningsplan enligt 8

a

kap. 2 § och en koncern-

återhämtningsplan enligt 8 a kap. 3 § ska innehålla, när planerna ska upprättas
och hur ofta de ska uppdateras,

34. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

8 b kap. 8 § ska innehålla,

35. offentliggörandet av information enligt 8 b kap. 16 §,
36. undantag från skyldigheten att offentliggöra en order enligt 9 kap. 1 §,
37. standardstorleken för likvida aktier upptagna till handel på en reglerad
marknad,
38. skyldigheten att offentliggöra information enligt 9 kap. 9 § andra

stycket,

39. villkoren för att en aktie ska anses som likvid enligt artikel 22.1 andra

stycket i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad
gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktions-
rapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instru-
ment till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet,

background image

3

SFS 2016:1324

40. dokumentation enligt 10 kap. 2 §,
41. vilka uppgifter som identifierar den kund för vars räkning en transak-

tion har utförts enligt 10 kap. 3 § andra stycket,

42. när en transaktionsrapport ska innehålla information utöver den som

anges i 10 kap. 3 § andra stycket i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG)
nr 1287/2006,

43. att rapporteringsskyldigheten enligt 10 kap. 3 § ska gälla också i fråga

om transaktioner med finansiella instrument som inte är upptagna till handel
på en reglerad marknad,

44. den informationsplikt som enligt 11 kap. 6 § gäller för utgivare av vissa

överlåtbara värdepapper som handlas på en handelsplattform,

45. skyldigheten att offentliggöra information om handeln enligt 11 kap.

9 § och 13 kap. 9 §,

46. skyldigheten att offentliggöra information före handel enligt 11 kap.

10 § och 13 kap. 10 §,

47. skyldigheten att offentliggöra information efter handel enligt 11 kap.

11 § och 13 kap. 11 §,

48. storleken av aktiekapitalet, summan av gjorda medlemsinsatser och för-

lagsinsatser samt kravet på startkapital enligt 12 kap. 7 §,

49. handelsregler för en reglerad marknad i fråga om aktiebolags förvärv

och överlåtelse av egna aktier vid den reglerade marknaden,

50. disciplinnämnd och handläggningen av disciplinärenden enligt 13 kap.,
51. övervakningen av deltagarna i handeln på en reglerad marknad,
52. den informationsplikt som enligt 15 kap. gäller för emittenter av över-

låtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller
för vilka ansökan om upptagande till handel lämnats in,

53. börsens övervakning enligt 15 kap. 9 §,
54. villkoren för inregistrering enligt 15 kap. 12 §,
55. vad som krävs för att bestämmelser om års- och koncernredovisning

samt halvårsrapport som finns i en offentlig reglering i en stat utanför EES
ska få tillämpas enligt 16 kap. 11 § första stycket,

56. den övervakning av emittenters regelbundna finansiella information

som ska utföras av en börs enligt 16 kap. 13 §,

57. vad en sådan anmälan till Finansinspektionen som avses i 16 kap. 14 §

ska innehålla och hur anmälningsskyldigheten ska fullgöras,

58. innehållet, omfattningen och fullgörandet av sådan rapportering som

avses i 16 kap. 15 §,

59. hur och på vilket språk sådan information som avses i 17 kap. 1 § ska

offentliggöras,

60. hur information ska lämnas till Finansinspektionen enligt 17 kap. 3 §,
61. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i

18 kap. 8 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 3�6 §§,

62. förutsättningarna för att sådana krav i en utländsk reglering som avses i

18 kap. 9 § ska anses motsvara bestämmelserna i 18 kap. 10�12 §§,

63. storleken av aktiekapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och

förlagsinsatser enligt 19 kap. 8 §,

64. säkerhetskravet enligt 20 kap. 3 och 4 §§,
65. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

23 kap. 2 § första och andra styckena och när upplysningarna ska lämnas,

66. att vissa uppgifter som enligt 23 kap. 2 § första stycket ska lämnas till

Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

background image

4

SFS 2016:1324

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

67. hur skyldigheten att lämna uppgifter till Finansinspektionen enligt

23 kap. 3 § ska fullgöras,

68. vilka värdepappersbolag som ska upprätta register som avses i 23 kap.

3 b §, vad registren ska innehålla och när värdepappersbolagen ska ge in
registren för olika typer av avtal, och

69. löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning hos börser, clearing-

organisationer och sådana utländska företag som har tillstånd att driva en reg-
lerad marknad från filial i Sverige.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)