SFS 2016:1326 Förordning om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

161326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:744) med
instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2015:744) med instruktion för

Ekobrottsmyndigheten ska ha följande lydelse.

9 §

Vid myndigheten handläggs följande mål:

1. mål om brott mot 11 kap. brottsbalken, lagen (1967:531) om tryggande

av pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (1971:69) och aktiebolagslagen
(2005:551),

2. mål om brott mot 9 kap. 1�3 §§ brottsbalken, om gärningen rör EU:s

finansiella intressen, och 9 kap. 3 a § brottsbalken,

3. mål om brott mot lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmiss-

bruk vid handel med grossistenergiprodukter,

4. mål om brott mot lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på

värdepappersmarknaden, och

5. mål om brott vars handläggning annars ställer särskilda krav på känne-

dom om finansiella förhållanden, näringslivsförhållanden, skatterätt eller lik-
nande.

Mål om brott som bör handläggas vid myndigheten med hänsyn till att de

rör kvalificerad ekonomisk brottslighet som har nationell utbredning, inter-
nationell anknytning, är av principiell natur eller av stor omfattning får över-
tas av Ekobrottsmyndigheten efter framställning från �&klagarmyndigheten.

Mål som avses i första stycket och som 2 eller 4 § förordningen

(2014:1106) om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen
och vissa andra befattningshavare är tillämplig på och mål som rör brott av
anställda vid Ekobrottsmyndigheten handläggs vid �&klagarmyndigheten.

Om ett mål rör både brottslighet som avses i första eller andra stycket och

annan brottslighet (blandad brottslighet), handläggs målet vid den åklagar-
myndighet där det med hänsyn till omständigheterna är lämpligast.

�r det osäkert var ett mål ska handläggas, avgörs frågan av riksåklagaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2016:1326

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016