SFS 2016:1327 Förordning om ändring i förordningen (2016:69) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

161327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:69) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2016:69) om värdepappers-

centraler och kontoföring av finansiella instrument ska ha följande lydelse.

6 §

Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast den som

hos Finansinspektionen handlägger ärenden enligt lagen (2016:000) med
kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning.
Inspektionen ska föra en förteckning över vilka som har sådan behörighet.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

SFS 2016:1327

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016