SFS 2016:1328 Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

161328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter
för prövning av ärenden hos Finansinspektionen;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 3 § och bilagan till förordningen (2001:911) om

avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen ska ha följande
lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut i de fall som framgår av bilagan till denna förordning för

prövning av ansökan och anmälan enligt

� lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� atomansvarighetslagen (1968:45),
� den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� trafikskadelagen (1975:1410),
� sparbankslagen (1987:619),
� lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande,
� lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers-

bolag,

� lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
� lagen (1995:1570) om medlemsbanker,
� lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verk-

samhet,

� lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-

instituts verksamhet i Sverige,

� lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finan-

siella instrument,

� bokföringslagen (1999:1078),
� lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finans-

marknaden,

� lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag,
� lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� lagen (2004:575) om europabolag,
� lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� aktiebolagslagen (2005:551),

1 Senaste lydelse 2016:1178.

SFS 2016:1328

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1328

� lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
� lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� lagen (2010:751) om betaltjänster,
� försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den

14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli

2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den

17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 av den

17 april 2013 om europeiska fonder för socialt företagande,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den

26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

� lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober

2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/
EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II),

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och
om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/
EU och förordning (EU) nr 236/2012,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av
allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG,

� kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205 om komplette-

ring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäl-
ler tekniska standarder för clearingkravet,

� lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, och
� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den 29 april

2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
2. I fråga om ansökningar eller anmälningar som har kommit in till Finans-

inspektionen före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

3

SFS 2016:1328

Bilaga

2

För avgiftens storlek gäller de belopp som anges i 4 §, varvid följande avgifts-
klasser tillämpas:

�rendeslag enligt följande bestämmelser i

Avgiftsklass

Lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

Tillstånd att lämna bostadskrediter (2 kap. 1 §) inklusive
godkännande av kreditgivarens bolagsordning eller stadgar
(2 kap. 4 § första stycket)

N

Godkännande av ändring i en kreditgivares bolagsordning
eller stadgar (2 kap. 4 § andra stycket)

F

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier eller
andelar i en kreditgivare (2 kap. 5 §)

J

Tillstånd för en svensk kreditgivare att inrätta filial i annat
land (2 kap. 6 §)

G

Tillstånd för en utländsk kreditgivare att driva verksamhet
från filial i Sverige (2 kap. 7 §)

L

Tillstånd att förmedla bostadskrediter (3 kap. 1 §) inklusive
godkännande av kreditförmedlarens bolagsordning eller
stadgar (3 kap. 3 §)

N

Godkännande av ändring i en kreditförmedlares bolagsordning
eller stadgar (3 kap. 3 §)

F

Tillstånd till ett direkt eller indirekt förvärv av aktier
eller andelar i en kreditförmedlare (3 kap. 3 §)

J

Anmälan från en svensk kreditförmedlare som vill driva verk-
samhet med kreditförmedling eller rådgivning av bostadskrediter
i ett annat land inom EES (3 kap. 4 §)

G

Tillstånd för en svensk kreditförmedlare att inrätta filial i ett land
utanför EES (3 kap. 5 §)

G

Tillstånd för en kreditförmedlare från ett land utanför EES att
driva verksamhet från filial i Sverige (3 kap. 7 §)

L

Anmälan om uppdragsavtal (4 kap. 13 §)

D

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 av den
29 april 2015 om europeiska långsiktiga investeringsfonder

Tillstånd för en AIF-förvaltare att förvalta en europeisk
långsiktig investeringsfond, inklusive godkännande av fond-
bestämmelserna för fonden (artiklarna 5.2, 6.1 och 6.2)

H

Tillstånd för en AIF-förvaltare att ta över förvaltningen av en
auktoriserad europeisk långsiktig investeringsfond (artikel 5.2)

G

2 Senaste lydelse 2016:1178.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016