SFS 2016:1329 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

161329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 3, 13, 16 och 18 §§ förordningen (2007:1135)

om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha
följande lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
� 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
� 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
� 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
� 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

� 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och

tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

� 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensionsmyndig-

hetens premiepensionsverksamhet,

� 9 kap. 27 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring

av finansiella instrument,

� 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
� 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

� 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
� 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
� 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
� 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
� 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
� 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på

aktiemarknaden,

� 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finan-

siella konglomerat,

� 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
� 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster,
� 17 kap. 29 § och 20 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),
� 5 kap. 7 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

1 Senaste lydelse 2016:1177.

SFS 2016:1329

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1329

� 14 § andra stycket lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser

till EU:s blankningsförordning,

� 4 kap. 4 § lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s

förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,

� 13 kap. 15 § andra stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder,

� 33 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
� 9 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och

värdepappersbolag,

� 16 § lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga

om revision,

� 5 kap. 10 § första stycket lagen (2016:1024) om verksamhet med bo-

stadskrediter, och

� 1 kap. 3 § lagen (2016:1307) med kompletterande bestämmelser till EU:s

marknadsmissbruksförordning.

13 §

2

Pensionsstiftelse som avses i 9 a § lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m. ska betala en avgift på 17 000 kr.

16 §

3

Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap. lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift på 45 000 kr, om
deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige efter ansökan av emittenten själv.

18 §

4

Utländska företag ska betala avgift enligt följande:

1. Försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2

lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinsti-
tuts verksamhet i Sverige, som driver försäkringsrörelse i Sverige genom
generalagent eller filial, ska betala 20 000 kr.

2. Utländskt förvaltningsbolag, med filial i Sverige, som avses i 1 kap. 6 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder, ska betala 5 000 kr.

3. Utländskt förvaltningsbolag som enligt 1 kap. 6 b § lagen om värdepap-

persfonder har tillstånd att förvalta värdepappersfonder, ska betala 7 000 kr
per fond.

4. Kreditinstitut från ett annat land inom EES, med filial i Sverige, som av-

ses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska be-
tala 20 000 kr.

5. Försäkringsförmedlare från ett annat land inom EES, med filial i Sve-

rige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2005:405) om försäkrings-
förmedling, ska betala 3 000 kr.

6. Försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3 kap. 2 § lagen om

försäkringsförmedling, ska betala 5 000 kr.

7. Utländskt värdepappersföretag från ett annat land inom EES, med filial i

Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen (2007:528) om värde-
pappersmarknaden och utländskt företag, med filial i Sverige, som avses i
4 kap. 4 § samma lag, ska betala 20 000 kr.

2 Senaste lydelse 2015:705.

3 Senaste lydelse 2015:705.

4 Senaste lydelse 2016:1177.

background image

3

SFS 2016:1329

8. Utländskt företag som avses i 12 kap. 9 § lagen om värdepappersmark-

naden, som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, ska
betala 20 000 kr.

9. Utländskt företag som avses i 19 kap. 12 § lagen om värdepappersmark-

naden, som har tillstånd att driva clearingverksamhet från filial i Sverige, ska
betala 20 000 kr.

10. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 2 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som förvaltar en
specialfond, ska betala 10 000 kr per fond.

11. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare, som avses i 5 kap. 6 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ
investeringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 5 000 kr per
fond.

12. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 8 § lagen om

förvaltare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från filial
i Sverige, ska betala 7 000 kr.

13. Icke EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 11 § lagen om för-

valtare av alternativa investeringsfonder, som marknadsför en alternativ in-
vesteringsfond till icke-professionella investerare, ska betala 5 000 kr per
fond.

14. Icke EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 13 § lagen om för-

valtare av alternativa investeringsfonder, som driver verksamhet från filial i
Sverige, ska betala 7 000 kr.

15. Utländska företag med filial i Sverige och tillstånd enligt 2 kap. 7 §

eller 3 kap. 7 § lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter ska
betala 30 000 kr.

16. Utländsk kreditförmedlare från ett land inom EES som driver verksam-

het från filial i Sverige enligt 3 kap. 6 § lagen om verksamhet med bostads-
krediter ska betala 10 000 kr.

17. Utländsk EES-baserad AIF-förvaltare, som förvaltar en fond som är

etablerad i Sverige med stöd av artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2015/760 av den 29 april 2015 om europeiska långsiktiga in-
vesteringsfonder, ska betala 10 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016