SFS 2016:1331 Förordning om ändring i förordningen (2010:1922) med instruktion för Statens musikverk

161331.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1922) med
instruktion för Statens musikverk;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver att 10 och 14 §§ förordningen (2010:1922) med

instruktion för Statens musikverk ska ha följande lydelse.

10 §

Konstnärliga rådet består av en ordförande och högst sex andra leda-

möter.

Rådet är beslutsfört när ordföranden och minst hälften av de andra leda-

möterna är närvarande.

14 §

Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i Konstnärliga rådet

för en bestämd tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

SFS 2016:1331

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016