SFS 2016:1332 Förordning med instruktion för Tullverket

161332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Tullverket;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Tullverket ska fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en rik-

tig uppbörd kan säkerställas.

2 §

Tullverket ska övervaka och kontrollera trafiken till och från Sverige så

att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

3 §

Tullverket ska förebygga och motverka brottslighet i samband med in-

och utförsel av varor.

4 §

Tullverket ska bedriva viss utrednings- och åklagarverksamhet i fråga

om brott mot bestämmelser om in- och utförsel av varor.

5 §

Tullverket ska bedriva viss verksamhet i fråga om rattfylleribrott.

6 §

Tullverket ska tillhandahålla information och god service så att allmän-

het och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och
hållbara beslut.

7 §

Tullverket ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina upp-

gifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl all-
mänhet och företag som Tullverket.

8 §

Tullverket får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndig-

hetens uppgifter och verksamhetsområde.

Information till regeringen

9 §

Tullverket ska snarast informera Regeringskansliet (Finansdeparte-

mentet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör
komma till regeringens kännedom.

10 §

I 6 kap. 1 § tullagen (2016:253) finns bestämmelser om att det ska

finnas ett allmänt ombud hos Tullverket.

SFS 2016:1332

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1332

Det allmänna ombudet ska senast den 22 februari varje år lämna en redo-

görelse för ombudets verksamhet till Regeringskansliet (Finansdepartemen-
tet).

Ledning

11 §

Tullverket leds av en myndighetschef.

12 §

Vid Tullverket ska det finnas ett insynsråd med högst tolv ledamöter.

Organisation

13 §

Tullverket ska bedriva verksamhet vid de platser som motiveras av

uppgifterna.

Tullverkets ledning bestämmer den närmare utformningen av organisatio-

nen.

Anställningar och uppdrag

14 §

Generaltulldirektören är myndighetschef.

15 §

Vid Tullverket ska det finnas en överdirektör.

16 §

Ersättare för det allmänna ombudet utses av Tullverket efter anmälan

av det allmänna ombudet.

Personalansvarsnämnd

17 §

Vid Tullverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §

Tullverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)

och internrevisionsförordningen (2006:1228).

19 §

Tullverket ska tillämpa förordningen (1998:1379) om ersättning för

sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. vid ersättning
till anställda vid Tullverket vars egendom har skadats i tjänsten.

Frågor om ersättning ska prövas av Tullverket.

Rätt att meddela föreskrifter

20 §

Tullverket får meddela föreskrifter om

1. beväpning av tulltjänstemän för sådana situationer som avses i 24 kap.

brottsbalken,

2. uniformer och annan personlig utrustning för anställda vid Tullverket,

och

3. användningsområdet för Tullverkets heraldiska vapen.

background image

3

SFS 2016:1332

21 §

Tullverket får, efter att ha gett �&klagarmyndigheten och Ekobrotts-

myndigheten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur åklagarverk-
samhet som avses i 4 § ska utövas.

Undantag från myndighetsförordningen

22 §

Tullverket ska inte tillämpa 21 § 3�5 myndighetsförordningen

(2007:515) om myndighetens beslut när det gäller beslut som fattas genom
automatiserad behandling.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:782) med instruktion

för Tullverket.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016