SFS 2016:1333 Förordning med instruktion för Kronofogdemyndigheten;

161333.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Kronofogdemyndighetens huvudsakliga uppgifter är indrivning, verk-

ställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering samt till-
syn i konkurs.

2 §

Kronofogdemyndigheten ska verka för att en god betalningsvilja upp-

rätthålls i samhället och att överskuldsättning motverkas.

3 §

Kronofogdemyndigheten ska tillhandahålla information och god service

så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta lång-
siktiga och hållbara beslut.

4 §

Kronofogdemyndigheten ska förebygga och motverka ekonomisk

brottslighet.

5 §

Kronofogdemyndigheten ska bidra till ett väl fungerande samhälle och

utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt
för såväl allmänhet och företag som Kronofogdemyndigheten.

6 §

Kronofogdemyndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt för-

enlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Information till regeringen

7 §

Kronofogdemyndigheten ska snarast informera Regeringskansliet

(Finansdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten
och som bör komma till regeringens kännedom.

Samverkan

8 §

Kronofogdemyndigheten ska tillsammans med Skatteverket bestämma

den gemensamma utvecklingen och användningen av administrativt och tek-
niskt stöd inom Skatteverket.

SFS 2016:1333

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1333

Ledning

9 §

Kronofogdemyndigheten leds av en myndighetschef.

10 §

Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas ett insynsråd med högst

tolv ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 §

Rikskronofogden är myndighetschef.

12 §

Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en biträdande rikskrono-

fogde som är rikskronofogdens ställföreträdare. Anställning som biträdande
rikskronofogde beslutas av regeringen.

13 §

Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskrono-

fogde, biträdande rikskronofogde, kronofogde och kronofogdeaspirant.

14 §

Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kun-

skapsprov för behörighet som domare m.m., och

2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller

har genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten i det en-
skilda fallet bestämmer efter att Domstolsverket har yttrat sig.

Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet besluta om undantag från

kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

15 §

Den som har genomgått den kronofogdeutbildning som myndigheten

har bestämt och uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant
får anställas som kronofogde.

16 §

Kronofogdar ska säkerställa den juridiska kvaliteten i handläggning

som omfattar indrivning, verkställighet och tillsyn i konkurs.

Personalansvarsnämnd

17 §

Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §

Kronofogdemyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

19 §

Kronofogdemyndigheten ska tillämpa förordningen (1998:1379) om

ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.
vid ersättning till anställda vid Kronofogdemyndigheten vars egendom har
skadats i tjänsten.

Frågor om ersättning ska prövas av Kronofogdemyndigheten.

background image

3

SFS 2016:1333

�vrigt

20 §

Kronofogdemyndigheten ska besluta i frågor om tillstånd för en krono-

fogde att vara sådant ombud som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken.

21 §

En anställd vid Kronofogdemyndigheten får inte köpa egendom vid

exekutiv försäljning.

Undantag från myndighetsförordningen

22 §

Kronofogdemyndigheten ska inte tillämpa 21 § 3�5 myndighetsförord-

ningen (2007:515) när det gäller beslut som fattas genom automatiserad be-
handling.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:781) med instruktion

för Kronofogdemyndigheten.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016