SFS 2016:1334 Lag om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

161334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1985:354) om förbud mot
juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1985:354) om förbud mot

juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

2 ska ha följande lydelse.

4 §

3

Talan om förbud enligt 3 § förs av allmän åklagare vid tingsrätt. Angå-

ende utredningen och förfarandet i sådana mål ska, om inte annat föreskrivs i
denna lag, i tillämpliga delar gälla vad som i allmänhet är föreskrivet om mål
som rör allmänt åtal för brott för vilket är stadgat fängelse i högst ett år.

Talan mot en advokat får väckas endast efter hörande av Sveriges advokat-

samfund. Talan mot en godkänd eller auktoriserad revisor får väckas endast
efter hörande av Revisorsinspektionen.

Bestämmelserna i 24 och 25 kap. rättegångsbalken ska inte tillämpas vid

förbudstalan.

Talan om förbud ska väckas inom fem år från det att brottet begicks.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2001:367.

3 Senaste lydelse 1995:535.

SFS 2016:1334

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016