SFS 2016:1338 Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079)

161338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i revisionslagen (1999:1079);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 b § revisionslagen (1999:1079)

ska ha följande lydelse.

32 b §

2

I samband med en koncernrevision ska revisorn bedöma och utvär-

dera det revisionsarbete som har utförts av revisorer i de övriga koncernföre-
tagen. Revisorn ska se till att han eller hon kan få tillgång till dokumentation
av det revisionsarbete som är relevant för koncernrevisionen.

Om revisorn är förhindrad att göra den bedömning och utvärdering som

avses i första stycket, ska han eller hon utföra kompletterande revisionsarbete
avseende dotterföretagen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Om revisorn är
en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag, ska
revisorn också underrätta Revisorsinspektionen om hindret.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2016:433.

SFS 2016:1338

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016