SFS 2016:1341 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

161341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

2 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2016:1341

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1341

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Bilaga 1

3

Författningssamlingar för centrala myndigheter

3 Senaste lydelse 2015:678.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild föreskrift

Post- och tele-
styrelsen

Post- och tele-
styrelsens
författnings-
samling

PTFS

Revisors-
inspektionen

Revisors-
inspektionens
författnings-
samling

RIFS

Riksarkivet

Riksarkivets
författnings-
samling

RA-FS