SFS 2016:1343 Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

161343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 7 c § förordningen (1987:978) om ekonomiska

föreningar ska ha följande lydelse.

7 c §

2

Om en revisor enligt 8 kap. 8 § fjärde stycket lagen (1987:667) om

ekonomiska föreningar har anmält att hans eller hennes uppdrag har upphört i
förtid, ska Bolagsverket sända en kopia av anmälan till Finansinspektionen
och Revisorsinspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2016:444.

SFS 2016:1343

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016