SFS 2016:1344 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

161344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:665) om
revisorer;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 2, 4, 7, 9, 10 a�12, 15�17, 19�22 b, 25�27 och

29 §§ förordningen (1995:665) om revisorer ska ha följande lydelse.

2 §

2

De prov för revisorsexamen och lämplighetsprov som avses i 4 och

5 §§ revisorslagen (2001:883) anordnas av Revisorsinspektionen. Ett prov för
revisorsexamen ska innehålla minst ett skriftligt moment.

4 §

3

För att sökanden ska få avlägga revisorsexamen krävs att han eller hon

har

1. avlagt kandidatexamen enligt bilaga

2 till högskoleförordningen

(1993:100) med företagsekonomi som huvudområde för utbildningen eller
genomgått annan motsvarande utbildning med godkänt resultat,

2. genomgått en praktisk utbildning under tre år, som särskilt omfattar revi-

sion av årsbokslut och koncernbokslut eller liknande redovisningshandlingar,
och

3. genomgått ytterligare teoretisk eller praktisk utbildning under två år.
Den praktiska utbildning som avses i första stycket 2 ska under minst två år

ha fullgjorts i en stat inom EES under handledning av en auktoriserad eller
godkänd revisor, eller av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i
en stat inom det området. Den resterande delen av den praktiska utbildningen
ska ha fullgjorts på samma sätt eller i en annan stat under handledning av en
fysisk person som får utföra lagstadgad revision utan behörighetsbegräns-
ningar i den staten och som Revisorsinspektionen bedömer som lämplig att
vara handledare.

Vid tillämpningen av första stycket 3 ska 60 högskolepoäng anses mot-

svara ett år.

Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon

har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt för-
sta och andra styckena inte är uppfyllda.

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2013:226.

3 Senaste lydelse 2013:226.

SFS 2016:1344

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1344

7 §

4

En ansökan om auktorisation eller registrering görs skriftligen hos

Revisorsinspektionen. Detsamma gäller en ansökan om fortsatt auktorisation,
godkännande eller registrering.

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden.

9 §

5

En ansökan om registrering som revisionsbolag ska innehålla de upp-

gifter som avses i 15 § andra och tredje styckena.

Tillsammans med en ansökan om att ett handelsbolag ska registreras som

revisionsbolag ska bolaget lämna in bolagsavtal och utdrag ur handelsregist-
ret.

Tillsammans med en ansökan om att ett aktiebolag ska registreras som

revisionsbolag ska bolaget lämna in bolagsordningen, ett utdrag ur aktie-
bolagsregistret som visar bolagsledningens sammansättning och en kopia av
bolagets aktiebok. Revisorsinspektionen får tillåta att bolaget i stället för att
lämna in en kopia av aktieboken anger var aktieboken hålls tillgänglig.

Tillsammans med en ansökan om att ett företag från en annan stat inom

EES än Sverige ska registreras som ett revisionsbolag, ska företaget lämna in
ett intyg om att företaget har godkänts att utföra lagstadgad revision i den sta-
ten. Revisorsinspektionen får begära att intyget ska vara högst tre månader
gammalt.

10 a §

6

Om Revisorsinspektionen begär att sökanden ska lämna in certifi-

kat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav
är uppfyllt, ska inspektionen godta motsvarande dokument från en annan stat
inom EES. Revisorsinspektionen får begära en icke-auktoriserad översättning
av dokumentet till svenska.

11 §

7

Revisorsinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra

ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tred-
jeland.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla

uppgifter för

1. allmän eller enskild verksamhet där revisorsanknuten information utgör

underlag för prövningar eller beslut,

2. aktualisering, komplettering eller kontroll av revisorsanknuten informa-

tion som finns i medlemsregister eller liknande register, och

3. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller an-

nan författning och

a) som avser revisorer, registrerade revisionsbolag eller revisorer från tred-

jeland, eller

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till revisorsanknuten infor-

mation.

12 §

8

Revisorsinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personupp-

giftslagen (1998:204) för registret.

4 Senaste lydelse 2013:226.

5 Senaste lydelse 2016:445.

6 Senaste lydelse 2013:226.

7 Senaste lydelse 2009:574.

8 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2009:574.

background image

3

SFS 2016:1344

15 §

9

Registret ska för varje revisor innehålla uppgift om

1. namn, registernummer och personnummer eller, om sådant saknas,

födelsedatum,

2. bostadsadress och tjänsteadress, och
3. i förekommande fall firma, organisationsnummer, postadress och webb-

plats för det registrerade revisionsbolag som revisorn utövar verksamhet i.

Registret ska för varje registrerat revisionsbolag innehålla uppgift om
1. firma, bolagsform och organisationsnummer eller, om organisations-

nummer saknas, något annat identifieringsnummer,

2. kontaktperson, postadress och, i förekommande fall, webbplats,
3. adresser till bolagets samtliga verksamhetsställen i Sverige,
4. namn och registernummer för samtliga auktoriserade eller godkända

revisorer i bolaget,

5. namn och tjänsteadress för varje styrelseledamot,
6. namn och tjänsteadress eller adress till verksamhetsställe för varje ägare

samt registernummer för de ägare som är revisorer, eller uppgift om var denna
information finns tillgänglig,

7. firma och postadress för de revisionsföretag som ingår i samma nätverk

som det registrerade revisionsbolaget, eller uppgift om var denna information
finns tillgänglig, och

8. i förekommande fall, att bolaget är ett sådant företag från en annan stat

inom EES än Sverige som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den
staten.

Om en revisor är registrerad eller om ett registrerat revisionsbolag är regi-

strerat i ett motsvarande register i en annan stat, ska Revisorsinspektionens
register innehålla uppgift om vilken utländsk myndighet som ansvarar för
registreringen och, i förekommande fall, om revisorns eller det registrerade
revisionsbolagets utländska registernummer.

Första�tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt när det gäller uppgif-

ter om revisorer från tredjeland.

16 §

10

En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredje-

land ska snarast möjligt anmäla varje förändring av sådana förhållanden som
framgår av registret. Anmälan ska vara undertecknad av revisorn, en behörig
företrädare för det registrerade revisionsbolaget eller, på motsvarande sätt, av
revisorn från tredjeland.

När Revisorsinspektionen har meddelat beslut om upphävande av auktori-

sation, godkännande eller registrering, eller meddelat beslut om avslag på
ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering, ska uppgif-
ter om revisorn eller revisionsbolaget gallras ur registret så snart som möjligt
efter det att beslutet har fått laga kraft.

17 §

11

De uppgifter i registret som framgår av 15 § ska hållas tillgängliga på

Revisorsinspektionens webbplats. Detta gäller dock inte uppgifterna om per-
sonnummer och bostadsadresser.

9 Senaste lydelse 2016:445.

10 Senaste lydelse 2013:226.

11 Senaste lydelse 2009:574.

background image

4

SFS 2016:1344

19 §

12

De personer som utför periodiskt återkommande kvalitetskontroller

utses av Revisorsinspektionen eller i den ordning som Revisorsinspektionen
bestämmer.

En kontrollant ska ha den utbildning och yrkeserfarenhet som är nödvändig

för att han eller hon ska kunna utföra en kvalitetskontroll.

Kontrollanten får under de tre senaste åren före granskningen inte ha varit

delägare i, anställd hos eller på något annat liknande sätt knuten till den som
är föremål för granskningen. Kontrollanten ska intyga att det inte finns någon
intressekonflikt mellan honom eller henne och den som är föremål för gransk-
ningen.

20 §

13

En periodiskt återkommande kvalitetskontroll ska innefatta en

granskning av ett lämpligt urval revisionshandlingar. Vid kontrollen ska
minst följande bedömas:

1. hur tillämpliga revisionsstandarder följs, med beaktande av arten och

omfattningen av den verksamhet som revisionsklienterna bedriver,

2. hur kraven på revisorers och registrerade revisionsbolags opartiskhet och

självständighet tillämpas,

3. omfattningen av och kvaliteten på de resurser som har lagts ned på revi-

sionsuppdragen,

4. ersättningarna för revisionsuppdragen, och
5. det interna kvalitetssäkringsarbetet, om kontrollen avser ett registrerat

revisionsbolag.

Kvalitetskontrollen ska vara ändamålsenlig och proportionell i förhållande

till omfattningen av och komplexiteten i revisorns eller det registrerade revi-
sionsbolagets verksamhet.

Efter varje kontroll ska en rapport med de huvudsakliga slutsatserna från

kontrollen upprättas.

Revisorsinspektionen ska varje år sammanfatta och offentliggöra de över-

gripande iakttagelser som har gjorts vid kontrollerna under året dessförinnan.

21 §

14

Revisorsinspektionen ska lämna de upplysningar och utfärda de intyg

om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som behöriga
myndigheter och organisationer i andra stater inom EES begär.

22 §

15

Om Revisorsinspektionen registrerar ett företag som har godkänts att

utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige, ska inspektio-
nen underrätta den behöriga myndigheten i den andra staten.

Om en revisor har en motsvarande auktorisation som revisor i en annan stat

inom EES än Sverige, eller om ett företag har godkänts att utföra lagstadgad
revision i en annan stat inom EES än Sverige, ska Revisorsinspektionen
underrätta den behöriga myndigheten i den staten om inspektionen beslutar
om

1. upphävande av auktorisation eller godkännande,
2. avregistrering, eller
3. varning.

12 Senaste lydelse 2016:445.

13 Senaste lydelse 2016:445.

14 Senaste lydelse 2009:574.

15 Senaste lydelse 2016:445.

background image

5

SFS 2016:1344

Av en underrättelse enligt andra stycket ska skälen för beslutet framgå.

Underrättelsen ska göras när beslutet har fått laga kraft.

22 a §

16

Revisorsinspektionen ska årligen till Kommittén för europeiska till-

synsorgan för revisorer (CEAOB) lämna en sammanställning över beslut om
disciplinära åtgärder enligt revisorslagen (2001:883) och över beslut om
ingripanden enligt lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt
intresse i fråga om revision.

Revisorsinspektionen ska utan dröjsmål informera CEAOB om ett beslut

som har fattats enligt revisorslagen eller enligt lagen om tillsyn över företag
av allmänt intresse i fråga om revision, om beslutet innebär ett tidsbegränsat
förbud att

1. utöva revisionsverksamhet,
2. underteckna revisionsberättelser,
3. ha ett sådant uppdrag i ett revisionsföretag som avses i 11 § första

stycket 3 revisorslagen, eller

4. vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag av allmänt

intresse eller ersättare för en sådan befattningshavare.

22 b §

17

Revisorsinspektionen ska offentliggöra beslut om disciplinära

åtgärder på sin webbplats. Besluten ska offentliggöras i avidentifierad form.

Om ett offentliggjort beslut har överklagats, ska det anges på webbplatsen i

anslutning till beslutet.

Ett beslut ska finnas tillgängligt på webbplatsen under minst fem år.

25 §

18

Revisorsinspektionen ska ta ut en avgift av sökanden för avläggande

av revisorsexamen och lämplighetsprov. Revisorsinspektionen bestämmer
storleken på avgifterna.

26 §

19

Revisorsinspektionen ska ta ut en avgift för sådan periodiskt åter-

kommande kvalitetskontroll som utförs av inspektionen. Avgiften ska betalas
av de revisorer som ska vara föremål för kontroller.

Revisorer som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse ska betala

avgiften i form av en särskild årsavgift. Denna ska bestämmas med hänsyn till
det antal revisionsuppdrag som varje revisor den 1 november varje år har i
sådana företag och till hur stora dessa företag är.

Revisorsinspektionen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna

paragraf.

27 §

20

Revisorer ska senast den 15 november varje år lämna de uppgifter till

Revisorsinspektionen som behövs för att inspektionen ska kunna besluta om
de särskilda årsavgifternas storlek.

Om det finns särskilda skäl får inspektionen besluta att ett visst sådant upp-

drag som avses i 26 § andra stycket helt eller delvis inte ska påverka storleken
på en särskild årsavgift.

16 Senaste lydelse 2016:445.

17 Senaste lydelse 2016:445.

18 Senaste lydelse 2013:226.

19 Senaste lydelse 2016:445.

20 Senaste lydelse 2009:574.

background image

6

SFS 2016:1344

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

29 §

21

Revisorsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om teore-

tisk och praktisk utbildning, revisorsexamen och lämplighetsprov.

Revisorsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter även om auktori-

sation, godkännande och registrering, kvalitetskontroll samt villkor för revi-
sorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får inne-
hålla undantag från bestämmelserna i 24 § revisorslagen (2001:883).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

21 Senaste lydelse 2013:226.