SFS 2016:1346 Förordning om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister

161346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om
misstankeregister;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 4 § förordningen (1999:1135) om misstanke-

register ska ha följande lydelse.

4 §

2

Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts, ska lämnas

om det begärs av

1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt

lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-
åtgärder,

2. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller

anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivöver-

vakning med elektronisk kontroll eller 33 § fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-
vakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i
brottmål, m.m.,

4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning,

i fråga om den som ärendet gäller,

5. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevak-

nings- eller transportpersonal,

6. en sådan statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som

beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av
utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare,
i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdrags-
tagare,

7. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2016:1036.

SFS 2016:1346

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1346

a) vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att

få anordna roulettspel, tärningsspel och kortspel, eller

b) vid prövning enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automat-

spel överväger att ge tillstånd,

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga

om den som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge
tillstånd eller godkänna som föreståndare,

9. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b § social-

tjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,

b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta

emot barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6, 6 a och 8�10 §§ socialtjänstlagen,

c) adoption enligt 6 kap. 12�16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,

10. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning

a) enligt luftfartslagen

(2010:500) och luftfartsförordningen

(2010:770)

överväger att ge certifikat eller tillstånd, eller

b) enligt 4 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

eller 3 kap. 2�4, 6 och 8 §§ järnvägslagen (2004:519) överväger att ge till-
stånd,

11. Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplig-

hetsprövning av större ägare enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),
lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2004:46) om värdepappers-
fonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa
investeringsfonder, lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsument-
krediter eller lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter övervä-
ger att ge tillstånd,

12. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid

lämplighetsprövning enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666) överväger att
registrera som fastighetsmäklare,

13. Kammarkollegiet, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt

förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare avser att
auktorisera,

14. Revisorsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplig-

hetsprövning enligt revisorslagen (2001:883) överväger att auktorisera eller
godkänna,

15. Skatteverket, för prövning av upplagshavare, skatteupplag och regi-

strerade varumottagare enligt lagen

(1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,
skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på
energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt eller lagen om skatt på
energi,

16. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Försvarsmakten, i fråga om

dels totalförsvarspliktiga som skrivs in eller är inskrivna för värnplikt enligt
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, dels de som Försvarsmakten avser
att anta eller som är antagna till militär utbildning inom myndigheten,

background image

3

SFS 2016:1346

17. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för

tjänstgöring i internationella militära insatser,

18. Läkemedelsverket, i fråga om den som myndigheten överväger att ge

tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel eller
lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,

19. Kronofogdemyndigheten, för utredning i ärenden enligt skuldsane-

ringslagen (2016:675) eller lagen (2016:676) om skuldsanering för företa-
gare, i fråga om den som ärendet gäller, och

20. Riksgäldskontoret, i fråga om den som myndigheten överväger att

betala ut ersättning till enligt lagen (1999:158) om investerarskydd.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016