SFS 2016:1347 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

161347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 1

kap. 11 § aktiebolagsförordningen

(2005:559) ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 §

2

Om en revisor enligt 9 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551) har

anmält att hans eller hennes uppdrag har upphört i förtid, ska Bolagsverket
sända en kopia av anmälan till Finansinspektionen, Revisorsinspektionen och
Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2016:446.

SFS 2016:1347

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016