SFS 2016:1348 Förordning om ändring i förordningen (2005:1056) om kungörande och registrering av vissa insolvensförfaranden

161348.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:1056) om
kungörande och registrering av vissa
insolvensförfaranden;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 5 § förordningen (2005:1056) om kungörande

och registrering av vissa insolvensförfaranden ska ha följande lydelse.

5 §

2

När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska Bolagsverket anteckna förhål-

landet i verkets register samt underrätta

1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om gäldenären har

beviljats företagsinteckning,

2. Revisorsinspektionen, om gäldenären är auktoriserad eller godkänd revi-

sor,

3. överförmyndaren, om gäldenären är förmyndare, god man eller sådan

förvaltare som förordnats enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

4. inskrivningsmyndigheten, om gäldenären har fast egendom eller tomt-

rätt,

5. registermyndigheten, om gäldenären har registrerat skepp eller skepps-

bygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller
till andel i den,

6. inskrivnings- och registermyndigheterna, om gäldenären har registrerat

luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

7. Sveriges advokatsamfund, om gäldenären är advokat eller biträdande

jurist på advokatbyrå,

8. Fastighetsmäklarinspektionen, om gäldenären är fastighetsmäklare,
9. Finansinspektionen, om gäldenären är deltagare i ett anmält avveck-

lingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förplik-
telser på finansmarknaden,

10. Affärsverket svenska kraftnät, om gäldenären har elcertifikat som är

registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

11. tillståndsmyndigheten, om gäldenären i annat fall har tillstånd att utöva

eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan
författning kan komma att upphöra på grund av insolvensbeslutet, eller

12. Kronofogdemyndigheten, om gäldenären har utmätningsbar egendom.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2012:23.

SFS 2016:1348

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1348

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)