SFS 2016:1349 Förordning om ändring i förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden

161349.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1077) med
instruktion för Revisorsnämnden;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att rubriken till förordningen (2007:1077) med

instruktion för Revisorsnämnden samt 1, 1 a, 3, 6 a, 9 och 10 §§ ska ha föl-
jande lydelse.

Förordning med instruktion för Revisorsinspektionen

1 §

2

Revisorsinspektionens verksamhet syftar till att upprätthålla förtroen-

det för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet, för att på så sätt
bidra till att olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk informa-
tion om företags redovisning och förvaltning.

Revisorsinspektionen ska
1. handlägga frågor om auktorisation och godkännande av revisorer samt

registrering av revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kvali-
ficerade och oberoende externa revisorer,

2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att auktoriserade och godkända reviso-

rer samt registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av
hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,

3. pröva frågor om disciplinära åtgärder,
4. anordna examina och lämplighetsprov och samarbeta med tillsynsmyn-

digheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att utjämna
skillnader i utbildningskraven,

5. föra ett register över auktoriserade och godkända revisorer samt regi-

strerade revisionsbolag,

6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation, godkän-

nande, registrering och tillsyn,

7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya natio-

nella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för till-
synen över revisorer och revisionsbolag och för tolkningen och utvecklingen
av god revisors- och revisionssed,

8. vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förord-

ningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

9. vara representerad i Kommittén för europeiska tillsynsorgan för reviso-

rer (CEAOB),

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2016:447.

SFS 2016:1349

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1349

10. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lag-
stadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kom-
missionens beslut 2005/909/EG (EU:s revisorsförordning), i frågor som avser
tillsyn över revisorer och registrerade revisionsbolag, och

11. ansvara för den rapport om kvalitet och konkurrens på marknaden för

tillhandahållande av revisionstjänster till företag av allmänt intresse som ska
utarbetas enligt artikel 27 i EU:s revisorsförordning.

Det är särskilt viktigt att Revisorsinspektionen i sin verksamhet ingriper

mot revisorer som medverkar till eller som underlättar för ekonomisk brotts-
lighet.

1 a §

3

Revisorsinspektionen ska ha effektiva och tillförlitliga rutiner för att

uppmuntra rapportering av överträdelser av de bestämmelser som gäller för
auktoriserade och godkända revisorer och för registrerade revisionsbolag
samt för att ta emot rapporter om sådana överträdelser.

3 §

4

Inom Revisorsinspektionen finns ett särskilt beslutsorgan som benämns

Tillsynsnämnden för revisorer. Tillsynsnämnden har till uppgift att besluta
om disciplinära åtgärder, lämna förhandsbesked och i övrigt avgöra ärenden
av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. Tillsyns-
nämnden får i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller vice ordföran-
den att avgöra ärenden som är brådskande eller som är av det slaget att de inte
behöver prövas av tillsynsnämnden. Om tillsynsnämnden beslutar det, ska
ordförandens eller vice ordförandens beslut anmälas vid nästa sammanträde
med tillsynsnämnden.

6 a §

5

Myndighetschefen beslutar om Revisorsinspektionens föreskrifter.

Myndighetschefen får också avgöra ärenden som annars ska avgöras av

Tillsynsnämnden för revisorer, om ärendena är brådskande eller är av det sla-
get att de inte behöver prövas av tillsynsnämnden. Ett beslut i ett brådskande
ärende ska anmälas vid nästa sammanträde med tillsynsnämnden.

9 §

6

Revisorsinspektionens verksamhet ska finansieras med avgifter.

Avgiftsinkomsterna disponeras av Revisorsinspektionen.

10 §

7

Revisorsinspektionen får sälja sammanställningar och utdrag ur revi-

sorsregistret. Inkomsterna disponeras av Revisorsinspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

3 Senaste lydelse 2016:447.

4 Senaste lydelse 2016:447.

5 Senaste lydelse 2016:447.

6 Senaste lydelse 2012:818.

7 Senaste lydelse 2012:818.

background image

3

SFS 2016:1349

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016