SFS 2016:1350 Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

161350.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 15 § förordningen (2009:92) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

15 §

2

Samordningsorganet ska bestå av representanter för Fastighetsmäklar-

inspektionen, Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Revisorsinspektionen
samt länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Sveriges
advokatsamfund ska ges möjlighet att delta.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2012:24.

SFS 2016:1350

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016