SFS 2016:1351 Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

161351.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 25 § förordningen (2009:907) om miljöledning

i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

25 §

2

I fråga om myndigheter som hör till Justitiedepartementet ska ett

miljöledningssystem enligt 3 § finnas hos

1. Brottsförebyggande rådet,
2. Brottsoffermyndigheten,
3. Datainspektionen,
4. Domstolsverket,
5. Ekobrottsmyndigheten,
6. Justitiekanslern,
7. Kriminalvården,
8. Kustbevakningen,
9. Migrationsverket,
10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
11. Polismyndigheten,
12. Revisorsinspektionen,
13. Rättsmedicinalverket,
14. Statens haverikommission,
15. Säkerhetspolisen, och
16. �&klagarmyndigheten.
De myndigheter som anges i första stycket 1�3, 6, 12 och 14 får ha ett för-

enklat miljöledningssystem.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

2 Senaste lydelse 2015:229.

SFS 2016:1351

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016