SFS 2016:1353 Förordning om ändring i förordningen (2016:443) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision

161353.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:443) om tillsyn
över företag av allmänt intresse i fråga om revision;

utfärdad den 20 december 2016.

Regeringen föreskriver

1 att 2, 3 och 5 §§ förordningen (2016:443) om till-

syn över företag av allmänt intresse i fråga om revision ska ha följande
lydelse.

2 §

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Revisorsinspek-

tionen om vilka företag som är företag av allmänt intresse enligt 2 § 9 revi-
sorslagen (2001:883).

3 §

Finansinspektionen ska lämna Revisorsinspektionen sådana uppgifter

som Finansinspektionen har och som Revisorsinspektionen behöver för den
rapport om utvecklingen på marknaden för tillhandahållande av revisions-
tjänster till företag av allmänt intresse som Revisorsinspektionen ska utarbeta
enligt artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revi-
sion av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens be-
slut 2005/909/EG.

5 §

Om Finansinspektionen med stöd av 7 § lagen (2016:429) om tillsyn

över företag av allmänt intresse i fråga om revision beslutar att en styrelse-
ledamot eller en verkställande direktör i ett företag av allmänt intresse, eller
en ställföreträdare för en sådan befattningshavare, under viss tid inte får ha
den befattningen, ska inspektionen snarast underrätta Bolagsverket och
Revisorsinspektionen om beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)

1 Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.

SFS 2016:1353

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016