SFS 2016:1354 Förordning om ändring i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion

161354.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:379) med
hovrättsinstruktion;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att 23 och 37 §§ förordningen (1996:379) med hov-

rättsinstruktion

1 ska ha följande lydelse.

23 §

2

Vid handläggning med tre eller flera ledamöter ska ordföranden vara

en ordinarie domare i hovrätten eller en hovrättslagman eller ett hovrättsråd
tillika vice ordförande på avdelning som har anställts av regeringen för viss
tid. Ytterligare minst en ledamot ska vara eller ha varit ordinarie domare. Med
en ordinarie domare jämställs här ett hovrättsråd eller en rådman i tingsrätt
som har anställts av regeringen för viss tid eller ett hyresråd.

Om det finns särskilda skäl får hovrätten för ett särskilt mål eller ärende

förordna den som har varit ordinarie domare i hovrätt eller den som är ordina-
rie domare i en annan hovrätt att tjänstgöra som ordförande.

37 §

3

Bestämmelser om utnämning av hovrättspresident, hovrättslagman,

hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, övriga hovrättsråd, patentråd
och tekniska råd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie
domare.

Hovrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställning

som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en hovrättslagman, ett hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning,

ett hovrättsråd, ett patentråd eller ett tekniskt råd har beviljats ledighet som
beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av reger-
ingen efter förslag av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare
ska anställas för en begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte

5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

1 Förordningen omtryckt 2001:984.

2 Senaste lydelse 2010:989.

3 Senaste lydelse 2016:237.

SFS 2016:1354

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1354

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)