SFS 2016:1355 Förordning om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

161355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:380) med
kammarrättsinstruktion;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att 22 och 37 §§ förordningen (1996:380) med

kammarrättsinstruktion

1 ska ha följande lydelse.

22 §

2

Vid handläggning med två eller flera ledamöter ska ordföranden vara

en ordinarie domare i kammarrätten eller en kammarrättslagman eller ett
kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning som har anställts av
regeringen för viss tid. När tre eller flera ledamöter deltar vid handläggning
av mål ska ytterligare minst en ledamot vara eller ha varit ordinarie domare.
Med en ordinarie domare jämställs här ett kammarrättsråd eller en rådman i
en förvaltningsrätt som har anställts av regeringen för viss tid.

Om det finns särskilda skäl får kammarrätten för särskilda mål förordna

den som har varit ordinarie domare i kammarrätt eller den som är ordinarie
domare i en annan kammarrätt att tjänstgöra som ordförande.

37 §

3

Bestämmelser om utnämning av kammarrättspresident, kammarrätts-

lagman, kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning och övriga kam-
marrättsråd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

Kammarrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig

anställning som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en kammarrättslagman, ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på

avdelning eller ett kammarrättsråd har beviljats ledighet som beräknas vara
minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag
av Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare ska anställas för en
begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte

5 a § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

1 Förordningen omtryckt 2001:985.

2 Senaste lydelse 2009:883.

3 Senaste lydelse 2010:1803.

SFS 2016:1355

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1355

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)