SFS 2016:1356 Förordning om ändring i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion

161356.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:381) med
tingsrättsinstruktion;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att 39 § förordningen (1996:381) med tingsrätts-

instruktion ska ha följande lydelse.

39 §

1

Bestämmelser om utnämning av lagman, chefsrådman, rådman,

patentråd och tekniska råd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordina-
rie domare.

Tingsrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig anställ-

ning som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en ordinarie domare har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett

år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av
Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare ska anställas för en
begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som ordinarie domare gäller inte 5 a § lagen

(1982:80) om anställningsskydd.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:238.

SFS 2016:1356

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016