SFS 2016:1357 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion

161357.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med
förvaltningsrättsinstruktion;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att 36 § förordningen (1996:382) med förvaltnings-

rättsinstruktion

1 ska ha följande lydelse.

36 §

2 Bestämmelser om utnämning av lagman, chefsrådman och rådman

finns i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare.

Förvaltningsrätten ska anmäla till Domstolsverket när det finns en ledig

anställning som ordinarie domare som behöver tillsättas.

Om en ordinarie domare har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett

år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av
Domarnämnden. Detsamma gäller om en sådan domare ska anställas för en
begränsad tid för något annat än vikariatsändamål.

Vid tidsbegränsad anställning som ordinarie domare gäller inte 5 a § lagen

(1982:80) om anställningsskydd.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2009:885.

2 Senaste lydelse 2010:1805.

SFS 2016:1357

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016