SFS 2016:1359 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

161359.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:463) om vissa
avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7 a�9, 11, 14, 16 och 18 §§ förordningen

(2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

1 ska ha följande

lydelse.

5 §

2

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten med

100 000 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnkraftsreaktor
som ska ersätta en permanent avstängd kärnkraftsreaktor, varav 34 000 000
kronor när ansökan ges in, 33 000 000 kronor senast ett år efter att ansökan
gavs in och 33 000 000 kronor senast två år efter att ansökan gavs in.

Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan

ges in

1. med 2 237 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en kärnkraftsreaktor eller anläggning för
slutförvaring av använt kärnbränsle,

2. med 1 113 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 2,

3. med 560 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 3,

4. med 111 000 kronor, om ansökan avser uppförande av en kärnteknisk

anläggning kategori 4,

5. med 1 114 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 1,

6. med 560 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 2,

7. med 280 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anlägg-

ning kategori 3,

8. med 55 000 kronor, om ansökan avser drift av en kärnteknisk anläggning

kategori 4,

9. med 111 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk an-

läggning,

10. med 55 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

11. med 55 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a §

första stycket lagen om kärnteknisk verksamhet,

1 Förordningen omtryckt 2009:668.

2 Senaste lydelse 2016:8.

SFS 2016:1359

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1359

12. med 112 000 kronor, om ansökan avser en anläggning för markdepone-

ring av lågaktivt kärnavfall som inte härrör från kommersiell uranbrytning
och till en sådan anläggning hörande anläggningar för behandling eller lag-
ring, förutsatt att aktiviteten hos den totala mängden avfall i markdepone-
ringsanläggningen inte överstiger 10 terabecquerel varav högst 10 giga-
becquerel utgörs av alfaaktiva ämnen,

13. med 30 000 kronor, om ansökan avser gränsöverskridande transport av

använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall,

14. med 75 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktiva ämnen

enligt särskild överenskommelse om säkerhetsåtgärder,

15. med 30 000 kronor, om ansökan avser förvärv, innehav, överlåtelse, be-

arbetning, transport eller annan hantering av eller annan befattning med kärn-
ämne eller kärnavfall och denna hantering eller befattning inte omfattas av en
ansökan enligt 1�14,

16. med 9 000 kronor, om ansökan avser transport av radioaktivt ämne som

inte omfattas av en ansökan enligt 1�15, och

17. med 38 000 kronor, om ansökan avser bekräftelse av certifikat för

kollikonstruktion.

Om en ansökan som avser en och samma anläggning omfattas av mer än en

avgift enligt första stycket eller andra stycket 1�9, ska avgift betalas med det
belopp som är högst av de angivna beloppen.

6 §

3

Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan medför kost-

nader som väsentligt överstiger de belopp som anges i 5 §, får myndigheten
besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för
arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

7 a §

4

Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk

anläggning kategori 1, dock inte en sådan reaktor som avses i 7 § eller en an-
läggning för slutförvaring av använt kärnbränsle, ska betala en gransknings-
avgift med 4 790 000 kronor för granskning av de tillståndsvillkor som måste
uppfyllas innan anläggningen tas i normaldrift för första gången efter det att
tillståndet gavs.

Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debite-

ring sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten för
granskning.

8 §

5

Om den granskning som en avgift enligt 7 eller 7 a § är avsedd att täcka

medför granskningsarbete som inte täcks av avgiftens belopp (kostnader för
merarbete), får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att tillståndshavaren ska
betala en tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för det merarbete som
myndigheten har utfört. För en granskning som avses i 7 a § får dock tilläggs-
avgiften för varje granskningsarbete uppgå till högst 2 000 000 kronor.

Tilläggsavgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild

debitering.

3 Senaste lydelse 2016:8.

4 Senaste lydelse 2016:8.

5 Senaste lydelse 2016:8.

background image

3

SFS 2016:1359

9 §

6

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning

ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av en sådan
helhetsbedömning som avses i 10 a § lagen (1984:3) om kärnteknisk verk-
samhet. Avgiften ska efter särskild debitering betalas till Strålsäkerhetsmyn-
digheten

1. med 5 206 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift, och
2. med 2 206 000 kronor för övriga kärntekniska anläggningar.

11 §

7

Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift

för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet, strålskyddslagen (1988:220), förordningen (1984:14) om kärn-
teknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (1988:293) samt villkor och
föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förordningar följs.
Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för-
skottsvis för varje kalenderkvartal

1. med 3 336 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,
2. med 258 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för

kärnkraftsreaktorer,

3. med 207 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under normaldrift,

4. med 414 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton använt kärn-

bränsle mellanlagras,

5. med 53 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellanlag-

ras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,

6. med 414 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall

som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § andra stycket 12,

7. med 53 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,
8. med 53 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som

inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,

9. med 53 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,
10. med 2 127 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,
11. med 53 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor

under avveckling, och

12. med 53 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § andra

stycket 12.

En avgift enligt första stycket 1�4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över an-

läggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärn-
ämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas
av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra
sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk verk-
samhet.

Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller be-

handling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och
samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning som
har den högsta avgiften.

Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet bör-

jade gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att
tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärntek-

6 Senaste lydelse 2016:8.

7 Senaste lydelse 2016:8.

background image

4

SFS 2016:1359

nisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att fort-
löpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre be-
hövs.

14 §

8

Den som, i annat fall än som avses i 13 §, innehar kärnämne ska betala

avgift för kärnämneskontroll med 1 280 kronor per timme för kontroll som
Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäkerhets-
myndigheten efter särskild debitering.

16 §

9

Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20

eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strål-
säkerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för till-
ståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Av-
giften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje
kalenderår

1. med 500 kronor per tillstånd för starka laserpekare med maximal ut-

effekt som inte överskrider 30 milliwatt,

2. med 8 400 kronor per tillstånd för starka laserpekare med uteffekt som

överskrider 30 milliwatt,

3. med 8 400 kronor per tillstånd för tillståndspliktiga lasrar,
4. med 8 400 kronor per tillstånd för torkning med mikrovågor,
5. med 4 900 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,
6. med 1 900 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,
7. med 2 700 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnos-

tik,

8. med 1 000 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet

som är högst 100 megabecquerel,

9. med 3 100 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 giga-
becquerel,

10. med 16 800 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strål-

källor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

11. med 5 600 kronor per utrustning för mindre acceleratorer och bestrål-

ningsapparater med slutna strålkällor med en aktivitet som överstiger
100 gigabecquerel,

12. med 21 400 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,
13. med 2 500 kronor per utrustning för radiografering,
14. med 1 000 kronor per utrustning för analys, kontroll eller övervakning,
15. med 1 000 kronor per sluten strålkälla med en aktivitet som är högst

100 gigabecquerel,

16. med 24 000 kronor per anläggning för strålsterilisering,
17. med 6 100 kronor per tillstånd för handel med strålkällor,
18. med 9 400 kronor per tillstånd för installation och underhåll av strål-

källor,

19. med 1 000 kronor per tillstånd för verksamhet med kvalitetskontroll av

radiologisk utrustning,

20. med 12 100 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater

för extern strålterapi,

8 Senaste lydelse 2016:8.

9 Senaste lydelse 2016:8.

background image

5

SFS 2016:1359

21. med 4 100 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern

strålterapi,

22. med 12 100 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för

brachyterapi,

23. med 18 200 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachy-

terapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

24. med 74 000 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som är högst 100 gigabecquerel,

25. med 119 700 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet

som överstiger 100 gigabecquerel,

26. med 7 283 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation

för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt,
och

27. med 353 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade

synkrotronljusanläggningar.

Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har till-

stånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strål-
skyddslagen ska betala avgift med 1 280 kronor per timme för arbete med till-
ståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet
som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäker-
hetsmyndigheten efter särskild debitering.

18 §

10

Om prövningen av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning

eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än de belopp som
anges i 16 §, får Strålsäkerhetsmyndigheten besluta att sökanden ska betala
tilläggsavgift med 1 280 kronor per timme för arbete som myndigheten har
utfört. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild
debitering.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

10 Senaste lydelse 2016:8.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016