SFS 2016:1360 Förordning om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

161360.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1590) om
supermiljöbilspremie;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2011:1590) om supermiljö-

bilspremie ska ha följande lydelse.

7 §

1

I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 §, ska en

supermiljöbilspremie betalas ut till de fysiska eller juridiska personer som
under tiden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december
2017 har förvärvat en ny supermiljöbil som tidigare inte har varit påställd
enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och ställer på bilen enligt
den förordningen.

Premien ska betalas ut så snart medel finns tillgängliga för utbetalningen

och i turordning efter den dag då supermiljöbilen ställts på.

Om det finns särskilda skäl, får en supermiljöbilspremie betalas ut till en

fysisk eller juridisk person som har förvärvat en ny supermiljöbil trots att vill-
koret om påställning i första stycket inte är uppfyllt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:945.

SFS 2016:1360

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016