SFS 2016:1361 Förordning om upphävande av förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

161361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2014:946) om
statlig ersättning för utbildning i svenska för
invandrare som ges till vissa utlänningar i
Migrationsverkets anläggningsboenden;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver att förordningen (2014:946) om statlig ersättning

för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migra-
tionsverkets anläggningsboenden ska upphöra att gälla.

1. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2017.
2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om kostnader som

uppkommit före ikraftträdandet, oavsett om utlänningen fortsätter att delta i
utbildningen efter denna tidpunkt. Ansökan om ersättning för sådana kostna-
der ska dock ha inkommit senast den 30 april 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2016:1361

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016