SFS 2016:1362 Förordning om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

161362.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:407) om ersättning

till vissa nyanlända invandrare

1

dels att 3 kap. 25 a § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 16 §, 3 kap. 1 a, 5 a, 6, 17 och 25 §§ och rubriken

närmast före 2 kap. 16 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning enligt lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och om
ersättning för vissa resekostnader.

Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen om etablerings-

insatser för vissa nyanlända invandrare.

2 kap.

Ersättning för resekostnader

3

16 §

4

Ersättning lämnas till en nyanländ för skäliga kostnader för resor för

att den nyanlände ska kunna delta i

1. etableringssamtal enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal

och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller

2. kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande

utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen
(2010:800) eller samhällsorientering, om utbildningen eller samhällsoriente-
ringen följer av en etableringsplan som har upprättats enligt förordningen om
etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Ersättning lämnas endast för resor med allmänna kommunikationsmedel,

om det inte av särskilda skäl är motiverat att en resa görs med eget fordon.
Kostnader enligt första stycket 2 ersätts endast till den del som de överstiger
600 kronor per månad.

1 Senaste lydelse av 3 kap. 25 a § 2015:936.

2 Senaste lydelse 2014:1483.

3 Senaste lydelse 2014:1483.

4 Senaste lydelse 2016:463.

SFS 2016:1362

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1362

3 kap.

1 a §

5

Ansökan om ersättning för resekostnader enligt 2 kap. 16 § första

stycket ska ges in till Arbetsförmedlingen senast en månad från den dag då
kostnaden uppstod.

5 a §

6

Arbetsförmedlingen prövar frågor om och betalar ut ersättning för

resekostnader enligt 2 kap. 16 § första stycket.

6 §

7

Etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning betalas

ut månadsvis i efterskott. Etableringsersättning för medverkan till upprättan-
det av en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare får dock betalas ut i efterskott var fjortonde dag
eller oftare. Om det sammanlagda beloppet är lägre än 10 kronor, ska det inte
betalas ut.

Etableringstillägg och bostadsersättning som ska lämnas för en del av en

månad betalas ut med ett belopp per dag som motsvarar en trettiondel av
månadsbeloppet. Beloppet avrundas uppåt till helt krontal.

17 §

8

Om en ersättningsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska

den myndighet som beslutat om ersättningen besluta att kräva tillbaka det fel-
aktigt utbetalda beloppet.

Om ett beslut om återkrav har fattats av Arbetsförmedlingen, ska Arbets-

förmedlingen överlämna ärendet till Försäkringskassan för vidare handlägg-
ning. Det gäller dock inte om återkravet avser ersättning för resekostnader.

25 §

9

Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Försäkringskassan tillfälle att

yttra sig, meddela närmare föreskrifter om etableringsersättning enligt
2 kap. 1�6 och 17�20 §§, om anmälningsskyldighet och uppgiftsskyldighet
enligt 3 kap. 9 § första stycket och 10 § och om ansökan om etableringsersätt-
ning enligt denna förordning.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om sådant uppehåll i aktivite-

terna som avses i 2 kap. 17 § 3.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om ersättning för

resekostnader enligt 2 kap. 16 § första stycket och om ansökan om och utbe-
talning av sådan ersättning.

1. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ersättning för resekostnader

som har beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2015:936.

6 Senaste lydelse 2015:936. �ndringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

7 Senaste lydelse 2015:936. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 2014:1483.

9 Senaste lydelse 2015:936.