SFS 2016:1363 Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare

161363.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för
asylsökande och vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

och innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas uppdrag när det gäller

1. insatser för asylsökande m.fl.,
2. mottagandet av ensamkommande barn, och
3. mottagandet av vissa nyanlända invandrare.
Med ensamkommande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till

Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person
som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan
sådan ställföreträdare.

Insatser för asylsökande m.fl.

2 §

Länsstyrelsen ska verka för att det inom länet finns insatser för personer

som har fyllt 18 år och som

1. omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller
2. avses i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för

vissa utlänningar och som bor i Migrationsverkets anläggningsboende.

Med insatser enligt första stycket avses verksamhet som har till syfte att

främja

1. kunskaper i svenska språket,
2. kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden,

eller

3. hälsa.

3 §

Länsstyrelsen ska verka för

1. en jämn fördelning av likartade insatser i hela landet, med utgångspunkt

i regionala och lokala förutsättningar,

2. att tillgången på insatser för asylsökande m.fl. motsvarar det behov som

finns i länet och att personer som avses i 2 § första stycket har möjlighet att
delta, och

3. att kvinnor och män kan delta i insatser på lika villkor och i samma ut-

sträckning.

SFS 2016:1363

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

2

SFS 2016:1363

4 §

Länsstyrelsen ska även verka för regional samverkan mellan kommu-

ner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra rele-
vanta aktörer.

5 §

Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp organise-

ring och genomförande av insatser.

6 §

Länsstyrelsen ska lämna uppgifter till Migrationsverket om vilka insat-

ser som finns inom länet. Länsstyrelsen ska även hålla information om sådana
insatser tillgänglig för allmänheten.

Mottagandet av ensamkommande barn

7 §

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos

kommunerna att ta emot ensamkommande barn som omfattas av 1 § lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller som har beviljats uppe-
hållstillstånd.

Länsstyrelsen ska föra dialog med kommunerna om mottagandet av ensam-

kommande barn och verka för samverkan mellan kommuner inom länet.

Länsstyrelsen ska i sitt arbete enligt första och andra styckena verka för

långsiktighet och hållbarhet i mottagandet.

8 §

Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp kommuner-

nas beredskap och kapacitet avseende mottagandet av ensamkommande barn.

Mottagandet av vissa nyanlända invandrare

9 §

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos

kommunerna att ta emot personer som omfattas av lagen (2016:38) om mot-
tagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Myndigheten ska i det
sammanhanget verka för regional samverkan.

Länsstyrelsen ska även verka för regional samverkan mellan kommuner,

statliga myndigheter och andra relevanta aktörer i planering, organisering och
genomförande av insatser för personer som avses i första stycket.

10 §

Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp kommu-

nernas beredskap och kapacitet för mottagande av personer som omfattas av
lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
Länsstyrelsen ska även följa upp organisering och genomförande av insatser
för dessa personer.

�vriga uppgifter för länsstyrelserna

11 §

Länsstyrelsen ska verka för att stärka det civila samhällets roll när det

gäller insatser enligt denna förordning.

Uppgifter för Migrationsverket

12 §

Migrationsverket ska hålla sådan information tillgänglig för länsstyrel-

sen som behövs för länsstyrelsens uppdrag om insatser enligt 2 §, till exempel
information om

background image

3

SFS 2016:1363

1. antal personer inom varje kommun i respektive län, och
2. fördelningen av dessa personer i fråga om kön och åldersintervall.

13 §

Migrationsverket ska hålla information om insatser enligt 2 § andra

stycket tillgänglig för personer enligt 2 § första stycket.

14 §

Migrationsverket ska beakta möjligheten för personer som avses i 2 §

första stycket att delta i insatser enligt 2 § andra stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016