SFS 2016:1365 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

161365.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 22 december 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:825) med läns-

styrelseinstruktion

1

dels att 62 och 63 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 62 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av
62 § 2016:664
63 § 2016:664
rubriken närmast före 62 § 2010:1165.

SFS 2016:1365

Utkom från trycket
den 30 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016